PIAMA

Woonomgeving

Luchtverontreiniging

 

Gemotoriseerd wegverkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Wanneer je woont in een omgeving met veel verkeer, ben je blootgesteld aan de luchtverontreiniging die van dat verkeer afkomstig is.

Het inademen van vervuilde lucht heeft schadelijke effecten op de gezondheid van onze longen, op ons hart en vaatstelsel en op ons zenuwstelsel. Onderzoek (onder andere in PIAMA) heeft aangetoond dat deze effecten op de gezondheid ook aanwezig zijn als de concentratie van de verontreiniging lager is dan de wettelijke norm die in Nederland is toegestaan.

Toen we met het PIAMA onderzoek begonnen, wisten we al dat mensen met astma meer luchtwegklachten hebben op dagen met meer luchtverontreiniging. Maar we wisten niet of kinderen ook astma kunnen krijgen van luchtverontreiniging. Om daar antwoord op te krijgen, hebben we met behulp van modellen de concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide op de woonadressen van de deelnemers geschat. Deze concentraties hebben we gerelateerd aan de gegevens over astma uit de vragenlijsten. Hieruit bleek dat kinderen en adolescenten die wonen of hebben gewoond op een adres met veel luchtvervuiling een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van astma. Lancet Respir Med 3(12) [2015], 933-42.

In PIAMA zijn er bij een groot aantal deelnemers longfunctiemetingen gedaan tijdens de medische onderzoeken op de leeftijden van 8, 12 en 16 jaar . De uitkomsten van deze metingen hebben wij ook aan de geschatte concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide op het woonadres gerelateerd. Het bleek dat kinderen die op een adres wonen met meer luchtverontreiniging, op al deze leeftijden een slechtere longfunctie hebben dan kinderen die op een adres wonen met betere luchtkwaliteit  Eur. Respir. J. 52(3) [2018], 1800218. Een minder goede longfunctie in de jeugd kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de longen op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat wij ons sterk maken voor schone lucht op plekken waar kinderen wonen en opgroeien.

Groene woonomgeving

Groen in de omgeving, denk aan een park of een grasveld dichtbij woningen, kan positief bijdragen aan de gezondheid van mensen.

Op leeftijd 17 jaar hebben we daarom aan de PIAMA deelnemers gevraagd hoe vaak ze naar een groene omgeving gaan, en voor welke activiteiten (zie de grafiek). Ruim de helft van de 17-jarigen maakt in de zomer minstens één keer per week gebruik van groene ruimten, meestal voor sportieve of sociale activiteiten. Jongeren die een groene omgeving belangrijk vinden, maken er meer gebruik van.

We hebben vervolgens onderzocht of het wonen in een omgeving met meer groen positief bijdraagt aan de gezondheid van jongeren. Voor dit onderzoek hebben we onder andere met behulp van satellietfoto’s en landgebruikskaarten de hoeveelheid groen in de omgeving van de woningen van de PIAMA deelnemers bepaald. Dit hebben we gerelateerd aan verschillende gegevens over gezondheid afkomstig uit de PIAMA vragenlijsten en lichamelijke onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat  jongeren die in een omgeving met meer groen wonen een betere mentale gezondheid rapporteren en lagere stressniveaus hebben dan jongeren die in een minder groene omgeving wonen. Jongeren die in een omgeving met meer groen wonen hebben niet minder overgewicht of een betere bloeddruk, bloedsuikerspiegel of cholesterolgehalte in het bloed. PubMed 33870014 | PubMed 35339919