Internationale belangstelling 

 

Samenwerking

Internationaal

Al direct na de start van PIAMA was er belangstelling uit andere landen om PIAMA op te nemen in internationale netwerken van (geboorte) cohort studies. Het geld voor het opzetten van zo'n netwerk komt vaak van de Europese Unie, en de uitkomsten worden ook daar gepresenteerd. De Europese Unie kan de aanbevelingen van de onderzoekers gebruiken om adviezen te geven of regels en beleid aan te passen in het belang van (de zorg voor) astma en allergie patienten.

Binnen PIAMA doen we wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van astma en luchtwegallergie, maar ook naar andere chronische ziekten zoals bv. diabetes. Daarom zijn wij in het bezit van persoonsgegevens van deelnemers.

Wat is een cohort?

Een cohort is in feite niets anders dan een groep mensen die wordt gevolgd naarmate ze ouder worden. In een cohortstudie worden aan het begin en gedurende de studie kenmerken van de deelnemers geregistreerd. Als vervolgens sommige deelnemers een ziekte of aandoening ontwikkelen en andere niet, kan met behulp van die eerder geregistreerde kenmerken worden nagegaan welke factoren de kans om ziek te worden vergroten of verkleinen. Een geboortecohort is een groep kinderen die op dezelfde manier al vanaf hun geboorte voor langere tijd gevolgd wordt.

Algemeen

In Nederland zijn meerdere (geboorte)cohorten, en in de landen om ons heen ook. Voor sommige studiedoelen kan het heel belangrijk zijn om de gegevens van meerdere cohorten met elkaar te combineren.

Denk bijvoorbeeld aan ziekten die niet zoveel voorkomen - hoe groter de groep deelnemers waarover je gegevens hebt, hoe meer mensen met die ziekte er in die groep zullen zitten, en hoe betrouwbaarder je dan onderzoek naar die ziekte kunt doen. PIAMA is betrokken (geweest) in diverse nationale en internationale studies, zie de lijst hieronder voor een beeld van wat in deze netwerken bestudeerd wordt.

We melden hierbij wellicht ten overvloede dat de gegevens die uitgewisseld worden in dit soort internationale studies nooit naar een deelnemer herleidbaar zijn, en dat er altijd een PIAMA onderzoeker betrokken is bij de verwerking van PIAMA gegevens. Wanneer gegevens van de PIAMA studie in één van deze netwerken worden gebruikt, en wanneer dat interessante uitkomsten oplevert dan laten wij u dat natuurlijk weten, in nieuwsbrieven en op de website.

De internationale netwerken 

Klik op de onderstaande links als u meer wilt weten over deze 'overkoepelende' onderzoeken.

EXPANSE 

Een EU project binnen het 'European Human Exposome Network'

Het exposoom staat voor alle externe factoren, die samen en in interactie met elkaar, onze gezondheid beïnvloeden. Wat we eten en drinken, de lucht die we inademen, onze sociale interacties en leefstijlkeuzes zoals roken en lichaamsbeweging, het zijn voorbeelden van niet-genetische factoren die invloed hebben op gezondheid. Het doel van EXPANSE is om meer te weten te komen over de bijdrage van het exposoom aan het ontstaan van longziekten en cardiometabole ziekten door naar relaties tussen het exposoom en deze ziekten te kijken binnen bestaande cohorten. Hoe kunnen voor een goed mogelijke gezondheid zorgen in onze moderne steden.

CHICOS 

Developing a Child Cohort Research Strategy for Europe

In Chicos doen 76 cohorten mee uit 21 landen. Chicos is vooral gericht op informatie over moeder en kind; bijvoorbeeld over zwangerschap en bevalling en gezondheidsaspecten voor het opgroeiende kind. Deze gegevens worden vanuit de diverse cohorten uit heel Europa gebundeld en bestudeerd met de bedoeling om gaten in de kennis op te vullen en om adviezen op te stellen voor verbetering van de omstandigheden waar nodig.

ENRIECO 

Environmental Health Risks in Europan Birth Cohorts

Enrieco heeft de beschikking over 24 cohorten uit 17 landen. Zij kijken vooral naar verbanden tussen specifieke woon- omgevingsfactoren (denk aan passief roken en blootstelling aan schimmels) en de gezondheid van pasgeboren kinderen.

ESCAPE 

European Study of Cohorts for Air Pollution Effects

Ongeveer 30 cohorten uit 17 landen bundelen hun gegevens over gezondheid van de mensen in de cohorten en de gegevens die zij hebben over luchtverontreiniging om op die manier beter te kunnen bekijken hoe luchtverontreiniging (vooral afkomstig van verkeer) de gezondheid van jong en oud beïnvloedt. Er wordt gewerkt met modellen waarmee berekend kan worden hoe de concentratie aan luchtverontreiniging is in elk postcode gebied, zodat er ook een beeld ontstaat van wáár in Europa de mensen wonen die de meeste last hebben van deze verontreiniging.

GA2LEN 

Global Allergy and Astma European Network

GA2LEN is een netwerk van onderzoekers die bekijken hoe er in diverse cohorten onderzoek wordt gedaan naar astma en allergie. Het GA2LEN project is formeel al afgerond, maar men werkt nog steeds samen. Er wordt onder meer onderzocht of huisdieren de kans op astma en allergie vergroten. Voor zo'n onderwerp is het belangrijk om dat met veel landen samen te doen, omdat er tussen landen grote verschillen zijn in "het soort mensen" dat voor een huisdier kiest en de manier waarop dieren worden gehouden. Aan het onderzoek 11 deden geboortecohorten mee van Noorwegen tot Spanje en de conclusie was dat aanwezigheid van huisdieren in de eerste levensjaren niet leidt tot meer astma of meer allergische neusklachten. Artsen hoeven aanstaande ouders dus niet te adviseren om huisdieren weg te doen om te voorkomen dat hun kind astma zal krijgen.

In GA2LEN wordt verder bekeken wat de beste manier is om de onderzoeksvragen te beantwoorden en ook hoe de uitkomsten het best kunnen worden gedeeld en gebruikt. Zij stellen zich ook ten doel om de industrieën en bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheden in het nemen van stappen om allergie en astma terug te dringen, en zij willen de informatieoverdracht tussen "de wetenschap" en de burger stimuleren en verbeteren.

PACE 

Pregnancy And Childhood Epigenetics

Het is al langer bekend dat variatie in het erfelijk materiaal (de DNA code) bijdraagt aan astma en allergie. Het PACE consortium is een wereldwijde samenwerking waarin men zich richt op de epigenetische veranderingen die van belang zijn voor astma en allergie. Epigenetica gaat over veranderingen van het DNA, die niet in de DNA code liggen, maar wel van belang zijn voor het afschrijven van genen.

PACE heeft geleid tot belangrijke inzichten in hoe DNA verandert onder invloed van de omgeving. Het blijkt dat als de moeder rookt gedurende de zwangerschap, het DNA van de baby op meer dan 5000 plaatsen verandert, sommige van die veranderingen blijven zichtbaar tot op de schoolleeftijd. Ook blijken bloed-DNA-veranderingen gerelateerd te zijn aan astma, die wijzen op de rol van een bepaalde ontstekingscel, de eosinofiel.

PACE heeft inzichten opgeleverd die een grote stap mogelijk maken in de richting van het begrip van het mechanisme achter de ziekte astma. Voor meer informatie verwijzen we naar dit artikel over PACE op https://academic.oup.com.

MeDALL 

Mechanisms of the Development of ALLerg

In Medall wordt samengewerkt door wetenschappers uit 23 instituten verspreid over zo'n 15 landen, en met gebruik van gegevens uit 14 cohorten. Zij hopen de mechanismen te achterhalen waardoor een allergie ontstaat, zodat er in de toekomst wellicht meer aan preventie kan worden gedaan. Het onderzoeksproject is 2015 afgesloten.

TAG 

Traffic, pollution, asthma, genetics

Een onderzoeksproject gecoördineerd door de University of British Columbia, Vancouver, Canada, in samenwerking met partners uit Zweden, Duitsland, Nederland en the United Kingdom, gefinancierd door AllerGen NCE (Allergy, Genes and Environment Network Centres of Excellence). Binnen "TAG"T wordt gekeken naar astma en allergie in relatie tot luchtverontreiniging.

De genetische aanleg voor astma en allergie is een belangrijke factor in het ontstaan van die ziekten maar er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld luchtverontreiniging een interactie kan aangaan met de genen waardoor de kans op deze ziekten vergroot wordt. Onderzoekers uit 10 instellingen en universiteiten werken samen aan dit onderwerp

AIRALLERG study 

Effects of outdoor and indoor air pollution on the development of allergic disease in children

Onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Unie (Quality of Life and Management of Living Resources under Key action 4: Environment and Health, proposal no. QLK4-2000-00073). Partners: Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, The Netherlands; GSF-Institute of Epidemiology, Neuherberg, Germany; Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden and Department of Occupational and Environmental Health, Stockholm County Council; Laboratory of Exposure Assessment; Environmental Epidemiology National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven, The Netherlands; and Center of Perinatal, Pediatric and Environmental Epidemiology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, USA.

TRAPCA study 

Traffic-related air pollution and childhood asthma

Onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Unie (Quality of Life and Management of Living Resources under Key action 4: Environment and Health, proposal no. ENV4 CT97-0506). Partners: Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, The Netherlands; GSF-Institute of Epidemiology, Neuherberg, Germany; Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden and Department of Occupational and Environmental Health, Stockholm County Council; Laboratory of Exposure Assessment and Environmental Epidemiology National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven, The Netherlands.