De woonomgeving  Terug

Verkeer

Inline Photo

Gemotoriseerd wegverkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wanneer je woont in een omgeving met veel verkeer, dan ben je dus blootgesteld aan de luchtverontreiniging die van dat verkeer afkomstig is.

Het inademen van vervuilde lucht heeft schadelijke effecten op de gezondheid van onze longen. Soms zijn deze effecten op de gezondheid al aanwezig als de concentratie van de verontreiniging lager is dan de norm die in Nederland is toegestaan.

Toen we met het PIAMA onderzoek begonnen, wisten we al dat mensen met astma meer luchtwegklachten hebben op dagen met meer luchtverontreiniging. Maar we wisten niet of kinderen ook astma kunnen krijgen van luchtverontreiniging. Om daar antwoord op te krijgen, hebben we met behulp van modellen de concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide op de woonadressen van de deelnemers geschat en deze concentraties gerelateerd aan de gegevens over astma uit de vragenlijsten.

Dat gebeurde niet alleen in PIAMA, maar op precies dezelfde manier ook in andere geboortecohorten in Duitsland en Zweden. Uit dat onderzoek bleek dat kinderen die wonen op een adres met veel luchtvervuiling een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van astma.  Lancet Respir Med 3(12) [2015], 933-42.

In PIAMA zijn er tijdens de medische onderzoeken op de leeftijden van 8, 12 en 16 jaar bij een groot aantal deelnemers longfunctiemetingen gedaan.

Ook deze metingen hebben wij aan de geschatte concentraties fijnstof, roet en stikstofdioxide op het woonadres gerelateerd. Het bleek dat kinderen die in een omgeving wonen waar de buitenlucht een slechtere kwaliteit heeft, op al deze leeftijden een slechtere longfunctie hebben dan kinderen die in omgevingen wonen met betere luchtkwaliteit  Eur. Respir. J. 52(3) [2018], 1800218.

Omdat een minder goede longfunctie in de jeugd gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de longen op latere leeftijd, is het belangrijk dat wij ons sterk maken voor schone lucht in woonwijken en rondom scholen.

Gebruik van groen in de omgeving

Naast de drukte van verkeer in de woonomgeving is er ook de meer rustgevende invloed van groen, denk aan een park of een grasveld dichtbij woningen. Groen in de omgeving kan positief bijdragen aan de gezondheid van mensen. Op leeftijd 17 jaar hebben we daarom aan de PIAMA deelnemers gevraagd hoe vaak ze speciaal naar een groene omgeving gaan, en voor welke activiteiten (zie de grafiek).

Ruim de helft van de 17-jarigen maakt minstens één keer per week gebruik van groene ruimten in de zomer, meestal voor sportieve of sociale activiteiten. Jongeren die een groene omgeving belangrijk vinden, maken er meer gebruik van, maar de hoeveelheid groen rond het woonadres is niet van invloed op het percentage jongeren dat er gebruik van maakt.

  Grafiek astma en leeftijd