Medisch onderzoek  Terug

Inline Photo

Een medisch onderzoek zoals we dat doen binnen PIAMA bestaat uit een aantal testen die ons meer informatie geven over de gezondheid van een deelnemer dan we kunnen krijgen met behulp van vragenlijsten. De medische onderzoeken vullen de vragenlijstgegevens dus aan.

De deelnemers aan PIAMA zijn op verschillende momenten uitgenodigd om eraan mee te doen. Niet iedereen werd altijd uitgenodigd, en niet elke uitgenodigde deed altijd mee.

Inline Photo

Toch hebben we in de loop der jaren veel van de deelnemers één of meerdere keren ontmoet voor zo'n onderzoek. De foto's op deze pagina's zijn van echte testen afgenomen bij echte deelnemers, zo nodig onherkenbaar om privacy redenen.

Medische onderzoeken vonden plaats op de leeftijden van 1, 4, 8, 12 en 16 jaar, soms bij de deelnemer thuis, en soms in een ziekenhuis of medisch centrum.

Een voorbeeld van een test die we bij elk onderzoek uitvoeren is de longfunctietest.

Longfunctietest

Inline Photo

Bij deze test moeten deelnemers zo hard en zo lang mogelijk uitblazen op een apparaatje zodat we kunnen meten hoe groot het volume is dat kan worden uitgeblazen en hoe groot de kracht is waarmee geblazen kan worden. De test geeft een goed beeld van het functioneren van de luchtwegen, als er op meerdere leeftijden bij dezelfde persoon een meting heeft plaatsgehad kunnen we ook de ontwikkeling van de gezondheid van de luchtwegen over de tijd volgen.

We doen deze test ook bij de deelnemers die geen luchtwegklachten (astma bijv.) hebben, zodat we gegevens hebben die te gebruiken zijn als referentie voor de gegevens van deelnemers mét luchtwegklachten. De gezonde deelnemers zijn dus onze 'controle populatie'.

Toen de deelnemers heel jong waren konden zij deze blaastesten nog niet uitvoeren. We deden met hen een andere test, de weerstandsmeting van de luchtwegen (Rint).

We hebben gevonden dat kinderen met chronisch piepen op de borst al op een leeftijd van 4 jaar een meetbaar verhoogde luchtwegweerstand hebben.  Am. J. Respir. Crit. Care Med. 169(2) [2004], 209-13

Waar is nog meer naar gekeken?

Het medisch onderzoek bestaat verder uit bijvoorbeeld:

  • het meten van lengte en gewicht en het meten van heup en taille omvang, zodat we de groei en ontwikkeling in de tijd kunnen volgen,
  • bloedonderzoek, voor aanvullend onderzoek op het gebied van gezondheid van de bloedvaten en risico op diabetes en allergie,
  • meten van bloeddruk,
  • meten van stikstofmonoxyde (NO) in uitademingslucht.
Inline Photo

Meting van de bloeddruk

Stikstofmonoxyde (NO) in uitademingslucht is een maat voor luchtwegontsteking. Al bij kinderen van 4 jaar oud is gebleken dat de concentratie NO verhoogd is bij kinderen met astma en/of allergie.  Eur. Respir. J. 25(3) [2005], 455-61

In de nieuwsbrieven [zie nieuws] en op deze website houden wij u op de hoogte van de resultaten die de gegevens van PIAMA opleveren. Resultaten worden opgeschreven in wetenschappelijke publicaties, en in de loop der jaren zijn er veel publicaties verschenen waarbij PIAMA een rol heeft gespeeld. [zie publicaties]