Doel en opzet  Terug

Opzet van de studie

Ruim 10.000 aanstaande moeders zijn, met de hulp van verloskundige praktijken in drie verschillende regio's (zie figuur 1), al tijdens de zwangerschap benaderd met het verzoek aan het onderzoek mee te doen. Door middel van een kort vragenlijstje, dat bij de verloskundige werd ingevuld, werden allergische zwangere vrouwen geïdentificeerd.

Aan de Interventie Studie deden alleen kinderen van allergische moeders mee, omdat zij het grootste risico hebben om zelf ook allergisch te worden. Aan de Natuurlijk Beloop studie deden kinderen van zowel allergische als niet-allergische moeders mee. De werving van deelnemers voor het onderzoek is in maart 1996 gestart. In september 1997 was de onderzoeksgroep compleet met ongeveer 4000 deelnemers, 3291 in het 'Natuurlijk Beloop' onderzoek en 855 in de Interventie Studie.

Gegevensverzameling

Om de benodigde gegevens te verkrijgen, kregen ouders van alle deelnemende kinderen jaarlijks per post een vragenlijst die ze thuis invulden. Naast de vragenlijsten zijn bij een deel van de kinderen op een aantal verschillende tijdstippen huisbezoeken afgelegd waarbij huisstofmonsters zijn genomen van de kindermatrassen en van de vloeren.

Lichamelijk onderzoek heeft plaats gevonden bij een deel van de kinderen op de leeftijd van 1 jaar, op de leeftijd van 4 jaar, 8 jaar, 12 jaar en op de leeftijd van 16 jaar. Tijdens deze medische onderzoeken werd onder andere bij kinderen en ouders bloed afgenomen voor allergietesten.

Figuur 1.
  Werving deelnemers PIAMA
  PIAMA 2019

I Plaatsen waar verloskundige praktijken hebben meegewerkt aan de werving van deelnemers voor het PIAMA-onderzoek (in veel grotere plaatsen werkten meerdere praktijken mee).

II Plaatsen waar nu (2019) minimaal 4 PIAMA deelnemers wonen.

Op de leeftijd van 8 jaar ondergingen veel deelnemers een medisch onderzoek in een van de ziekenhuizen. Daarmee was het PIAMA onderzoek, zoals het oorspronkelijk was gepland, afgerond. De gegevens die in de loop van die 8 jaar werden verzameld, betreffen de gezondheid van de kinderen en een breed scala aan factoren waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze de ontwikkeling van astma en luchtwegallergie beïnvloeden. Wat betreft de gezondheid gaat het vooral om informatie over luchtwegklachten en allergische aandoeningen en hoe die zich ontwikkelen naarmate kinderen ouder worden.

Onderzochte risicofactoren zijn onder meer allergie en astma bij gezinsleden, blootstelling aan allergenen, aan tabaksrook en aan luchtverontreiniging, woningkenmerken, voeding en contact met andere kinderen en met (huis)dieren. Naast de informatie over de gezondheid en over risicofactoren zijn er vanaf het vierde jaar ook gegevens verzameld over de gevolgen van astma, zoals het gebruik van gezondheidszorg en over de beperkingen die kinderen met astma en hun ouders in het dagelijks leven ondervinden. Over de resultaten van de interventie met de allergeendichte matras- en kussenhoezen lees je hier meer

  PIAMA Schema

Doorstart in 2008, op leeftijd 11/12 jaar

In 2008 is het vervolgonderzoek gestart, waarin we de deelnemers volgen vanaf de middelbare schoolleeftijd tot in de volwassenheid. Sindsdien gaat het onderzoek niet meer alleen over astma en luchtwegallergie, maar ook over allerlei gezondheidsproblemen die zich vooral vanaf de tienerjaren voordoen.

Ook hebben we in het vervolgonderzoek nieuwe inzichten over risicofactoren verwerkt, zoals bijvoorbeeld over het belang van slaap voor een goede gezondheid.

Inline Photo

Op de leeftijd van 11 jaar hebben de kinderen voor het eerst zelf vragenlijsten ingevuld en niet meer alleen de ouders. Ook hebben we toen voor het eerst digitale vragenlijsten gemaakt. Sindsdien krijgen de deelnemers elke drie jaar een vragenlijst. Op de leeftijd van 11, 14 en 17 jaar waren er aparte vragenlijsten voor de deelnemers en voor hun ouders, maar op de leeftijd van 20 jaar kregen alleen nog de deelnemers zelf een vragenlijst.

Inline Photo

Naast de vragenlijsten was er een medisch onderzoek op de leeftijd van 12 jaar en op de leeftijd van 16 jaar. Ook het medisch onderzoek is niet meer uitsluitend gericht op astma en allergie. We meten bijvoorbeeld ook de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Daarmee onderzoeken we vroege signalen van chronische ziekten zoals diabetes en hartziekten, die meestal pas op latere leeftijd zichtbaar worden, maar al vroeg in het leven kunnen ontstaan.

Met alle gegevens van het vervolgonderzoek (11 - 20 jaar) hebben we inzicht in de veranderingen die plaatsvinden op weg naar volwassenheid, en de invloed die deze veranderingen hebben op de gezondheid van de deelnemers.

De onderzoekers hebben een berg aan gegevens over de gezondheid van de PIAMA-deelnemers gedurende hun tienerjaren. Verwerking en bestudering van deze gegevens met behulp van statistische analyse, levert nieuwe inzichten op over het ontstaan van astma en het verloop daarvan, maar ook over gezondheid van tieners en jongvolwassenen in het algemeen.

Toekomst

Er is geen andere studie in Nederland die over zoveel informatie beschikt over het gedrag en de gezondheid van kinderen gedurende hun jonge jaren als PIAMA, dus de PIAMA onderzoeksgroep is bij uitstek geschikt om te onderzoeken hoe het verleden (voeding, sport, woonomgeving) van deze mensen hun huidige gezondheid heeft beïnvloed.

De onderzoekers blijven proberen om subsidie te krijgen om het PIAMA onderzoek te kunnen voortzetten. Wij hopen en verwachten dat de PIAMA deelnemers inzien dat het meedoen aan onze onderzoeken een schat aan gegevens oplevert, en dat zij bereid zijn om ons te blijven helpen met het onderzoek.