Doel van het PIAMA onderzoek (tot 8 jaar)

Luchtverontreiniging als gevolg van verkeer

.. lees hier verder

Doel van het PIAMA onderzoek (tot 8 jaar)

Doel van het PIAMA onderzoek tot leeftijd 8

Het eerste doel van het PIAMA-onderzoek was de ontwikkeling van astma en luchtwegallergie te bestuderen in de eerste 8 levensjaren. Daarbij werd het effect nagegaan van verschillende risicofactoren op de ontwikkeling van astma en luchtwegallergie. Ten tweede had het onderzoek tot doel na te gaan of door het gebruik van allergeendichte matras- en kussenhoezen het ontstaan van astma en luchtwegallergie bij jonge kinderen voork├│men kan worden. De eerste vraagstelling is onderzocht in de Natuurlijk Beloop Studie (NB) en de tweede vraagstelling in de Interventie Studie (IS). De Natuurlijk Beloop Studie en de Interventie Studie vormen samen het PIAMA-onderzoek. Na 8 jaar zijn de studiegroepen uit het PIAMA onderzoek samengevoegd voor een vervolg onderzoek op leeftijd 11/12 en 14 - 16. We bestuderen niet meer alleen astma en allergie maar ook andere chronische ziekten, die hoe langer hoe meer bij kinderen voorkomen, denk bijvoorbeeld aan diabetes.

Het PIAMA-onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM (Centrum voor voeding, preventie en zorg), de Universiteit Utrecht (Institute for Risk Assessment Sciences), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) (divisie Julius Centrum), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) (Afdeling Longziekten), de Beatrix Kinderkliniek (Kinderlongziekten) in Groningen, het Erasmus MC - Sophia (Kinderlongziekten) in Rotterdam) en Sanquin Diagnostic Services (laboratory for Biologicals and Allergy) te Amsterdam.

De voorbereidingen voor het PIAMA-onderzoek zijn begonnen in de tweede helft van 1995. Om kinderen bij de geboorte te kunnen includeren, zijn ruim 10.000 aanstaande moeders, met de hulp van verloskundige praktijken in drie verschillende regio's (zie figuur 1), al tijdens de zwangerschap benaderd met het verzoek aan het onderzoek mee te doen. Door middel van een korte screeningsvragenlijst, die bij de verloskundige werd ingevuld, werden allergische zwangere vrouwen geïdentificeerd.

Inline Figuur 1
Figuur 1: Plaatsen waar verloskundige praktijken hebben meegewerkt aan de werving van deelnemers voor het PIAMA-onderzoek. (In veel grotere plaatsen werkten meerdere praktijken mee.)

Opzet van de studie

Aan de Interventie Studie doen alleen maar kinderen van allergische moeders mee, omdat zij het grootste risico hebben om zelf ook allergisch te worden. Aan de Natuurlijk Beloop studie doen kinderen van zowel allergische als niet-allergische moeders mee. De werving van deelnemers voor het onderzoek is in maart 1996 gestart. In september 1997 was de onderzoeksgroep compleet met ruim 4000 deelnemers, 3291 in het 'Natuurlijk Beloop' onderzoek en 855 in de Interventie Studie.

Gegevensverzameling

Om de benodigde gegevens te verkrijgen, werden verschillende 'meetinstrumenten' gebruikt. Ouders van alle deelnemende kinderen ontvingen jaarlijks per post een vragenlijst die ze thuis invulden. Naast de vragenlijsten zijn bij een deel van de kinderen op een aantal verschillende tijdstippen huisbezoeken afgelegd waarbij huisstofmonsters zijn genomen van de kindermatrassen en van de vloeren. Lichamelijk onderzoek van een deel van de kinderen heeft plaats gevonden op de leeftijd van 1 jaar, op de leeftijd van 4 jaar, 8 jaar en op de leeftijd van 12 jaar. Tijdens deze medische onderzoeken werd onder andere bij kinderen en ouders bloed afgenomen voor allergietesten. In figuur 2 is schematisch weergegeven op welke tijdstippen en bij welke groepen verschillende metingen werden verricht.

Inline Figuur 2
Figuur 2: Overzicht van de metingen die tijdens de gegevens verzameling tot op leeftijd 18 jaar in het PIAMA-onderzoek worden verricht

De deelnemende kinderen zijn geboren in de periode mei 1996 t/m oktober 1997. Vragenlijsten werden aan de ouders toegestuurd tijdens de zwangerschap, drie maanden na de geboorte en vanaf de leeftijd van 1 jaar jaarlijks in de maand waarin het kind jarig is.

Op leeftijd 8 heeft er voor de meeste kinderen een medisch onderzoek plaatsgevonden in een van de ziekenhuizen. Daarmee was het PIAMA onderzoek voorlopig afgerond. De gegevens die in de loop van 8 jaar werden verzameld, betreffen de gezondheidstoestand van de kinderen en een breed scala aan factoren waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze de ontwikkeling van astma en luchtwegallergie beïnvloeden. Wat betreft de gezondheidstoestand gaat het vooral om gedetailleerde informatie over luchtwegklachten en allergische aandoeningen en hoe die zich ontwikkelen naarmate de kinderen ouder worden. Onderzochte risicofactoren zijn onder meer allergie en astma bij gezinsleden, blootstelling aan allergenen, aan tabaksrook en aan luchtverontreiniging, woningkenmerken, voeding en contact met andere kinderen en met (huis)dieren. Naast de informatie over gezondheidstoestand en risicofactoren zijn er vanaf het vierde jaar ook gegevens verzameld over de gevolgen van astma, zoals het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen en over de beperkingen die door kinderen met astma en hun ouders in het dagelijks leven worden ondervonden.

2008 en verder

In 2008 is het vervolg onderzoek gestart, waarin we de deelnemers volgen tijdens de puberteit. Naast de gezondheid komt vooral ook de leefstijl uitgebreid aan de orde. Op de leeftijd van 11 jaar hebben de kinderen voor het eerst zelf vragenlijsten ingevuld en niet meer alleen de ouders. Ook op de leeftijd van 14 jaar is weer een vragenlijstronde geweest. Op de leeftijd van 18 jaar staat een vragenlijstronde gepland, dat is in 2014 en 2015. Met alle gegevens van het vervolgonderzoek (11 ÔÇô 18 jaar) ontstaat er een mooi beeld van alle veranderingen die plaatsvinden in de periode van de puberteit, en de invloed die deze veranderingen hebben op de gezondheid van de deelnemers. We kijken daarbij nog steeds vooral naar astma en allergie, maar ook andere chronische ziekten komen aan bod, denk aan diabetes, en (vroege aanwijzingen voor) hart- en vaataandoeningen.

Resultaten

Inmiddels er heel wat belangrijke resulaten geboekt. Op deze website (onder resultaten) kunt u nalezen wat we gevonden hebben tot nu toe en in welke wetenschappelijke tijdschriften deze informatie gepubliceerd is.

Wij hopen dat u mee wilt blijven doen!omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl