PIAMA - Internationaal

Kinderen geboren via een keizersnede hebben een blijvend hogere kans op astma

.. lees hier verder

Internationale belangstelling

Netwerken

Al direct na de start van PIAMA was er belangstelling uit andere landen om PIAMA op te nemen in internationale netwerken van (geboorte) cohort studies. Het geld voor het opzetten van zo'n netwerk komt vaak van de Europese Unie, en de uitkomsten worden ook daar gepresenteerd. De Europese Unie kan de aanbevelingen van de onderzoekers gebruiken om adviezen te geven of regels en beleid aan te passen in het belang van (de zorg voor) astma en allergie patienten.

Wat is een cohort?

Een cohort is in feite niets anders dan een groep mensen die wordt gevolgd naarmate ze ouder worden. In een cohort-studie worden aan het begin en gedurende de studie kenmerken van de deelnemers geregistreerd. Als vervolgens sommige deelnemers een ziekte of aandoening ontwikkelen en andere niet, kan met behulp van die eerder geregistreerde kenmerken worden nagegaan welke factoren de kans om ziek te worden vergroten of verkleinen. Een geboorte cohort is een groep kinderen die op dezelfde manier al vanaf hun geboorte voor langere tijd gevolgd wordt.

Samenwerking

In Nederland zijn meerdere (geboorte)cohorten, en in de landen om ons heen ook. Voor sommige studie doelen kan het heel belangrijk zijn om de gegevens van meerdere cohorten met elkaar te combineren. Denk bijvoorbeeld aan ziekten die niet zoveel voorkomen - hoe groter de groep deelnemers waarover je gegevens hebt, hoe meer mensen met die ziekte er in die groep zullen zitten, en hoe betrouwbaarder je dan onderzoek naar die ziekte kunt doen. PIAMA is betrokken in diverse 'overkoepelende' studies, zie de lijst hieronder voor een beeld van wat deze netwerken bestuderen.

We melden hierbij wellicht ten overvloede dat de gegevens die uitgewisseld worden in dit soort internationale studies nooit naar een deelnemer herleidbaar zijn, en dat er altijd een PIAMA onderzoeker betrokken is bij de verwerking van PIAMA gegevens.

Resultaten

Wanneer gegevens van de PIAMA studie in één van deze samenwerkingsverbanden worden gebruikt, en wanneer dat interessante uitkomsten oplevert dan laten wij u dat natuurlijk weten.

De internationale netwerken

Klik op de onderstaande links als u meer wilt weten over deze 'overkoepelende' onderzoeken.

CHICOS

In Chicos doen 76 cohorten mee uit 21 landen. Chicos is er vooral gericht op informatie over moeder en kind; bijvoorbeeld over zwangerschap en bevalling en gezondheidsaspecten voor het opgroeiende kind. Deze gegevens worden vanuit de diverse cohorten uit heel Europa gebundeld en bestudeerd met de bedoeling om gaten in de kennis op te vullen en om adviezen op te stellen voor verbetering van de omstandigheden waar nodig.

ENRIECO

Enrieco heeft de beschikking over 24 cohorten uit 17 landen. Zij kijken vooral naar verbanden tussen specifieke woon- omgevingsfactoren (denk bijvoorbeeld aan luchtverontreiniging) en de gezondheid van pasgeboren kinderen.


ESCAPE

Ongeveer 30 cohorten uit 17 landen bundelen hun gegevens over gezondheid van de mensen in de cohorten en de gegevens die zij hebben over luchtverontreiniging om op die manier beter te kunnen bekijken hoe luchtverontreiniging (vooral afkomstig van verkeer) de gezondheid van jong en oud beinvloedt. Er wordt gewerkt met modellen waarmee berekend kan worden hoe de concentratie aan luchtverontreiniging is in elk postcode gebied, zodat er ook een beeld ontstaat van wáár in Europa de mensen wonen die de meeste last hebben van deze verontreiniging.

GA2LEN

GA2LEN is een netwerk van onderzoekers die met elkaar bekijken hoe er in de diverse cohorten onderzoek wordt gedaan naar astma en allergie. Formeel is het GA2LEN project al afgerond, maar de onderzoekers werken nog steeds samen. In dit project is ondermeer onderzocht of huisdieren de kans op astma en allergie vergroten. Juist voor zo’n onderwerp is het belangrijk om dat met veel landen samen te kunnen doen, omdat er tussen landen grote verschillen zijn in ‘het soort mensen’ dat voor een huisdier kiest en de manier waarop dieren worden gehouden. Er deden aan het onderzoek 11 geboortecohorten mee van Noorwegen tot Spanje en de conclusie was dat de aanwezigheid van huisdieren in de eerste levensjaren niet leidt tot meer astma of tot meer allergische neusklachten. Artsen hoeven aanstaande ouders dus niet te adviseren om huisdieren weg te doen om te voorkomen dat hun kind astma zal krijgen.

In GA2LEN wordt verder bekeken wat de beste manier is om de onderzoeksvragen te beantwoorden en ook hoe de uitkomsten het best kunnen worden gedeeld en gebruikt. Zij stellen zich ook ten doel om de industrieën en bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheden in het nemen van stappen om allergie en astma terug te dringen, en zij willen de informatieoverdracht tussen 'de wetenschap' en de burger stimuleren en verbeteren.

GABRIEL

Gabriel is erop gericht grondig onderzoek te doen naar de genetica van astma. Zij gebruiken genetische gegevens van deelnemers uit 23 verschillende studies. In totaal hebben zij de beschikking over gezondheidsgegevens en erfelijk materiaal van 10.000 mensen met astma en 16.000 mensen zonder astma. De onderzoekers hebben nieuwe inzichten gekregen in welke plekken op het mensenlijk genoom anders zijn bij astmapatienten, maar helaas is het niet zo simpel dat je met een kijkje in het menselijk genoom kunt voorspellen wie er astma krijgt en wie niet. Er zijn hele complexe interacties tussen de omgeving waarin iemand opgroeit en zijn/haar erfelijke eigenschappen, waarbij het immuunsysteem een grote rol speelt. Het genetisch onderzoek kan inzicht geven in de mechanismen achter deze interacties en op termijn kan misschien begrepen worden welke mechanismen samen tot het ontstaan van astma leiden. GABRIEL heeft inzichten opgeleverd die een grote stap mogelijk maken in de richting van het begrip van het mechanisme achter de ziekte astma.

HITEA

Wetenschappers uit verschillende landen werken samen om vooral naar binnenluchtkwaliteit te kijken in relatie tot de gezondheid van de luchtwegen. Het gaat in de binnenlucht bijvoorbeeld om vocht in gebouwen (denk aan schimmelgroei), de damp van schoonmaakmiddelen en verf en de mate van ventilatie. Er zijn in verschillende Europese landen (basis) schoolgebouwen onderzocht op die aspecten en de longfunctie van de kinderen in die scholen werd gemeten. Er werden, tussen de landen die meedoen, grote verschillen gevonden maar het lijkt erop dat verminderde ventilatie op scholen en vocht in de gebouwen een ongunstige invloed hebben op de longfunctie van de kinderen.

MeDALL

In Medall wordt samengewerkt door wetenschappers uit 23 instituten verspreid over zo'n 15 landen, en met gebruik van gegevens uit 14 cohorten. Zij hopen de mechanismen te achterhalen waardoor een allergie ontstaat, zodat er in de toekomst wellicht meer aan preventie kan worden gedaan.

Traffic, pollution, asthma, genetics

Ook de organisatie van "Tag"T kijkt naar astma en allergie in relatie tot luchtverontreiniging. Maar zij bekijken vooral ook het genetische aspect. De genetische aanleg voor astma en allergie is een belangrijke factor in het ontstaan van die ziekten maar er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld luchtverontreiniging een interactie kan aangaan met de genen waardoor de kans op deze ziekten nog vergroot wordt. Onderzoekers uit 10 instellingen en universiteiten werken samen aan dit onderwerp.omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl